1. Definities
2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
3. Totstandkoming overeenkomst
4. Prijzen en betaling
5. Leveringstermijnen
6. Afgelaste of verschoven Voorstellingen
7. Tickets
8. Privacy
9. Aansprakelijkheid
10. Overmacht
11. Toepasselijkheid en bevoegde rechter
12. Diversen

Download de Algemene Voorwaarden Stichting Grachtenfestival als pdf.


 

1. Definities
De hierna aangegeven begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:
a. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Stichting Grachtenfestival, hierna te noemen Grachtenfestival
b. Voorstelling: door het Grachtenfestival georganiseerde concerten of andere gebeurtenissen waarvoor kaarten worden verkocht door het Grachtenfestival
c. Bezoeker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Grachtenfestival een overeenkomst aangaat betrekking hebbend op een Voorstelling, dan wel aan wie Grachtenfestival daartoe een aanbieding doet
d. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Grachtenfestival en Bezoeker ter verkrijging van Tickets voor Voorstellingen
e. Ticket: het document dat dient als toegangsbewijs voor een Voorstelling, waaronder mede begrepen elektronische Tickets
f. Grachtenfestival: de Stichting Grachtenfestival, gevestigd te Amsterdam


2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Grachtenfestival, producten of diensten van welke aard ook aan Bezoeker levert, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.
b. De toepasselijkheid van andere voorwaarden van Bezoeker wijst Grachtenfestival uitdrukkelijk van de hand.
c. Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden overeenkomen. Grachtenfestival is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn op de website van Grachtenfestival raadpleegbaar.
d. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst. Indien nog niet in het bezit van de Bezoeker, zal het Grachtenfestival deze op verzoek van de Bezoeker toezenden.


3. Totstandkoming overeenkomst
a. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties en prijslijsten zoals vermeld op de website van Grachtenfestival vrijblijvend. 
b. Bezoeker dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd goed te controleren of de juiste Tickets zijn gereserveerd. Bezoeker dient bij het maken van de reservering altijd een juist e-mailadres te gebruiken. Het risico voor verlies, diefstal of misbruik van het Ticket ligt volledig bij de Bezoeker op het moment dat deze het Ticket in bezit heeft. Het Grachtenfestival beschouwt het moment van verzenden als het moment dat het Ticket in bezit is van de Bezoeker. Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die Bezoeker heeft ingevoerd bij de bestelling, kan Grachtenfestival contact met Bezoeker opnemen met behulp van de gegevens die Bezoeker heeft ingevoerd. Als Grachtenfestival Bezoeker niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan Grachtenfestival ertoe overgaan de reservering te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Bezoeker. Indien Grachtenfestival twijfelt aan de juistheid of de geldigheid van de door de Bezoeker bij de bestelling ingevoerde gegevens of het door de Bezoeker gebruikte betaalmiddel, dan heeft zij het recht om de reservering van de Bezoeker te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Bezoeker. Grachtenfestival zal zich inspannen om de Bezoeker in een dergelijk geval te informeren. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten of diensten. 
c. Grachtenfestival behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren/kopen Tickets. Het maximum aantal te reserveren/kopen Tickets wordt per Voorstelling bepaald. Het maximum aantal is aangegeven op de Voorstellingspagina en wordt per transactie gecontroleerd. Dit wordt gedaan om misbruik van de website tegen te gaan. Het gebruik van geautomatiseerde middelen bij het reserveren/kopen van Tickets is ten strengste verboden. 
d. Tickets kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op tickets.


4. Prijzen en betaling
a. Grachtenfestival verkoopt Tickets en bepaalt daarvoor zelf de prijs en het aantal beschikbare plaatsen. Informatie betreffende prijs en beschikbaarheid wordt vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt. 
b. Bezoeker betaalt de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de website van Grachtenfestival aangegeven wijze. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.
c. Alle prijzen van Grachtenfestival zoals vermeld op de website zijn in euro's inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
d. Grachtenfestival brengt bij elke bestelling service- en administratiekosten in rekening. Deze bedragen €2 per ticket en zijn in de getoonde prijs bij de Voorstelling inbegrepen.
e. Indien Bezoeker de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Bezoeker, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Bezoeker na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Grachtenfestival de vordering uit handen geven, in welk geval Bezoeker naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.


5. Leveringstermijnen
a. Tickets worden verzonden naar het e-mailadres dat Bezoeker heeft opgegeven bij de bestelling. Grachtenfestival zal het door Bezoeker opgegeven e-mailadres als juist blijven beschouwen, totdat Bezoeker aan Grachtenfestival een nieuw e-mailadres heeft meegedeeld. 
b. De door Grachtenfestival opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Grachtenfestival schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
c. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Bezoeker geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Bezoeker redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de Overeenkomst in stand laat.


6. Afgelaste of verschoven Voorstellingen
a. Het is de verantwoordelijkheid van Bezoeker om na te gaan of een Voorstelling is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Hoewel Grachtenfestival zal proberen Bezoeker van de afgelasting op de hoogte te brengen, kan Grachtenfestival niet garanderen dat Bezoeker van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden voor de datum van de Voorstelling. Grachtenfestival is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten. 
b. Indien een Voorstelling wordt afgelast, dan kan Bezoeker de Tickets voor dit Voorstelling inleveren conform de regeling zoals bepaald door het Grachtenfestival. De Bezoeker wordt per e-mail, verstuurd naar het bij Grachtenfestival bekende e-mailadres, hiervan op de hoogte gesteld.


7. Tickets
a. Het is de Bezoeker niet toegestaan om een Ticket door te verkopen indien dit in strijd is met de wet.
b. Na ontvangst dient Bezoeker de Tickets te controleren, aangezien fouten niet altijd kunnen worden hersteld. Na aanschaf kunnen Tickets niet meer geruild of vergoed worden.
c. Indien het Ticket van Bezoeker zodanig is beschadigd dat het niet meer op echtheid te controleren is, kan Bezoeker een nieuw exemplaar downloaden vanuit zijn eigen accountpagina op www.grachtenfestival.nlof contact opnemen met kassa@grachtenfestival.nl.
d. Speciale wensen, zoals het reserveren van rolstoelplaatsen, dienen tijdig en uitdrukkelijk kenbaar te worden gemaakt. Grachtenfestival kan geen enkele garantie geven dat aan speciale wensen tegemoet kan worden gekomen. Voor meer informatie hierover kan Bezoeker contact met Grachtenfestival opnemen via kassa@grachtenfestival.nl of telefonisch +31 20 421 45 42.
e. Het is Bezoeker verboden het Ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren. 
f. De Overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van Grachtenfestival aan Bezoeker.


8. Privacy
a. Bezoeker wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van Grachtenfestival welke op de website van Grachtenfestival raadpleegbaar is en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van de door hem opgegeven persoonsgegevens.


9. Aansprakelijkheid
a. Met uitzondering van de overige aansprakelijkheidsbepalingen in deze Algemene Voorwaarden, is de totale aansprakelijkheid van Grachtenfestival wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat voor de Tickets aan Bezoeker in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Grachtenfestival of haar ondergeschikten.
b. De aansprakelijkheid van Grachtenfestival wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Bezoeker Grachtenfestival onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Grachtenfestival ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Grachtenfestival in staat is adequaat te reageren.
c. Bezoeker vrijwaart Grachtenfestival voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of onvoldoende naleven door Klant van enige verplichting jegens Grachtenfestival, al dan niet voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden.
d. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Bezoeker de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Grachtenfestival meldt.
e. Grachtenfestival kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van het Ticket dan ook. Bij verlies of diefstal kan de Bezoeker geen aanspraak maken op een vervangend Ticket of terugbetaling van enige gelden. Grachtenfestival is evenmin aansprakelijk voor vertraging of het niet of onjuist afleveren van Tickets, indien vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan Grachtenfestival.
f. Grachtenfestival aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor door Bezoeker bij derde partijen verkregen Tickets. Grachtenfestival kan evenmin de echtheid hiervan garanderen.
g. Grachtenfestival kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade die de houder van dit toegangsbewijs ondervindt door handelen of nalaten van derden.


10. Overmacht
a. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Grachtenfestival kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. 
b. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Grachtenfestival in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling van Klant op te schorten of te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst, zulks door dit schriftelijk aan Bezoeker mee te delen en zulks zonder dat Grachtenfestival gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


11. Toepasselijkheid recht en bevoegde rechter
a. Op alle overeenkomsten met Grachtenfestival is Nederlands recht van toepassing. 
b. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.


12. Diversen
a. Indien de Voorstellingen op een binnenlocatie danwel prive-terrein plaatsvinden is het niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van de Voorstelling: foto-, film- of andere opnameapparatuur, dranken, etenswaren, drugs, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerp, op straffe van inbeslagname.
b. Indien de Voorstelling op een buitenlocatie plaatsvindt is het niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van de Voorstelling: alcoholhoudende dranken, drugs, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerp, op straffe van inbeslagname, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.
c. Het is mogelijk dat Bezoekers voorafgaande aan de Voorstelling worden gefouilleerd. Aan degene die zich hieraan niet wenst te onderwerpen kan de toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van enige gelden.
d. Bezoekers die te laat bij de Voorstelling arriveren, worden niet tot de Voorstelling toegelaten. Er vindt geen restitutie plaats.
e. Het Grachtenfestival, een mediapartner en/of pers kan ter promotie en/of (concert)registratie beeld- en/of geluidsopnamen maken van de Bezoeker. Deze opnamen worden mogelijk openbaar gemaakt of verveelvoudigd via verschillende mediakanalen van het Grachtenfestival, mediapartners en/of publicaties van derden, zonder dat een vergoeding aan de Bezoeker verschuldigd is of zal zijn.
f. Waar in deze Algemene Voorwaarden Grachtenfestival zich verplicht tot het doen van een schriftelijke mededeling, is Grachtenfestival gerechtigd deze mededeling langs elektronische weg te doen, zoals maar niet beperkt tot een e-mailbericht.
g. Kennelijke vergissingen en schrijffouten op de website van Grachtenfestival dan wel in offertes, orderbevestigingen, Tickets en/of andere bescheiden, binden Grachtenfestival niet.
h. Bij verschil van mening tussen Grachtenfestival en Bezoeker over de vertaling en/of de uitleg van de Algemene Voorwaarden is de Nederlandse versie ervan beslissend.
i. Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Grachtenfestival in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Grachtenfestival vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.


Amsterdam, december 2023